Informacje Komendanta Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Ilość wyświetleń: 1 417


logo_straz_02 Kolejna dawka informacji w sprawie Oceny ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy” poruszanej na X Sesja Rady Gminy w dniu 13 października br. Poniżej wystąpienie Komendanta Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Romana Gadomskiego:

Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP Warnino, OSP Biesiekierz i OSP Parnowo.

Jednostki posiadają wymaganą liczbę członków. Badania lekarskie i ubezpieczenie posiada 38 druhów i tylu też jest przeszkolonych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Borykamy się ze zbyt małą ilością kierowców w OSP Parnowo z kategorią prawa jazdy „C.

Od przyszłego roku, zacznie czynnie działać nowo powołana, a właściwie reaktywowana OSP w Starych Bielicach, która została zlikwidowana w 1975r. Obecnie jest już po rejestracji w sądzie, posiada swój REGON, NIP i konto w banku.
Mając cztery jednostki OSP na terenie gminy i dodatkowych, wyszkolonych strażaków, stan bezpieczeństwa znacznie się poprawi.

Stan obiektów znacząco nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku.
* OSP Warnino – w dalszym ciągu niema rozbudowy remizy.
* OSP Biesiekierz – obiekt w stanie dobrym po wykonaniu przez strażaków naprawy dachu remontu pomieszczeń garażowych i sanitarnych wygląda bardzo ładnie, wymaga jednak dobudowania zewnętrznej klatki schodowej, aby adaptować strych na świetlicę OSP, oraz należałoby rozważyć możliwość adaptacji jednego pomieszczenia warsztatowego przy remizie na magazyn obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W najbliższym czasie mamy do pozyskania samochód z KMPSP w Koszalinie.
* OSP Parnowo – obiekt w stanie dobrym, wymaga jedynie wykonania utwardzonego dojazdu do boksów garażowych, uszczelnienia dachu i niewielkiego remontu pomieszczeń garażowych.

Pojazdy w OSP oraz motopompy i inny sprzęt, są sprawne technicznie, mają zatankowane zbiorniki paliwa. Samochody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Starosta Powiatowy zakupił i przekazał dla OSP Biesiekierz piły do drewna, stali i betonu za kwotę 7 500zł.

Syreny elektryczne są sprawne technicznie. Należałoby dokupić 2 radiostacje nasobne w celu poprawienia skuteczności łączności podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w OSP Parnowo i OSP Warnino.

W bieżącym roku na terenie Gminy Biesiekierz miało miejsce 55 zdarzeń, w tym: 25 pożarów, 30 miejscowych zagrożeń (podtopienia, wiatrołomy, wypadki samochodowe).  Z tego jednostki nasze uczestniczyły w 43 zdarzeniach (w tym 16 pożarów, 22 miejscowe zagrożenia). Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła bez udziału OSP z naszej gminy w 12 zdarzeniach.

OSP Warnino 8 pożarów, 1 miejscowe zagrożenie – razem 9,
OSP Parnowo 1 pożar, 5 miejscowych zagrożeń, 2 wyjazdy gospodarcze – razem 8,
OSP Biesiekierz 7 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń, 2 wyjazdy gospodarcze – razem 26,
OSP brały udział w zabezpieczaniu zawodów powiatowych OSP, które odbyły się na stadionie w Biesiekierzu, sprawowaliśmy nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem na dożynkach gminnych,
OSP brały czynny udział w uroczystościach kościelnych oraz w organizacji dnia dziecka, które organizowały poszczególne sołectwa.

Stan obiektów gminnych pod względem ppoż. przedstawia się następująco:

1. Szkoły Podstawowe: w Świeminie, w Biesiekierzu i w Starych Bielicach spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej, są wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.
2. Świetlice wiejskie na terenie gminy również odpowiadają wyżej wymienionym warunkom bezpieczeństwa.
3. Budynek GOPS po remoncie spełnia wymogi ppoż. i ewakuacji.
4. Obiekt Urzędu Gminy i Przedszkole Gminne spełniają wymogi bezpieczeństwa pożarowego.
5. W budynku Szkoły Podstawowej w Parnowie, są za wąskie wyjścia ewakuacyjne, powinny być co najmniej dwa, o szerokości w świetle minimum 90cm.
6. Należało by przeprowadzić szkolenia ppoż. dla pań ze świetlic, oraz do końca listopada należy przeprowadzić próbne ewakuacje – ćwiczenia w szkołach i przedszkolu, wymaga tego rozporządzenie MSWiA.

Gmina Biesiekierz położona jest wzdłuż ważnego i uczęszczanego szlaku komunikacyjnego drogi nr 6, którą są przewożone różnego rodzaju ładunki niebezpieczne takie jak: paliwa, gazy techniczne, materiały toksyczne itp.
Dlatego na takie sytuacje powinniśmy być przygotowani poprzez wyposażenie Strażaków w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej.

W roku 2011 mimo usilnych starań i kwoty zabezpieczonej w budżecie w wysokości 20 tys. zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne i BHP, nic do tej pory nie zostało zakupione, z powodu fizycznego braku pieniędzy w kasie gminy, natomiast w innych stałych wydatkach budżet został wykonany (badania lekarskie, ubezpieczenia, paliwo, koszty akcji i ekwiwalent).

Większa ilość pożarów na terenie gminy spowodowana jest zaniedbaniem mieszkańców o stan swoich posesji, zatem należy szczególnie przed zimą zadbać o wyczyszczenie kominów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Apeluje do radnych i sołtysów o przypominanie mieszkańcom o tym obowiązku i nie spalanie śmieci, plastików w piecach i kominkach.

Dobrym rozwiązaniem dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki (czystości) na terenie gminy byłoby przeprowadzenie kontroli straży gminnej. Zmobilizowałoby to mieszkańców do zadbania o ład i estetykę swoich posesji.
W celu poprawienia zaopatrzenia wodnego do celów ochrony ppoż. należy:
– poprawić stan techniczny istniejących już zbiorników ppoż.(m Parsowo)
– przywrócić funkcję zbiornika ppoż. w Kraśniku Kosz.

Proponuję rozważyć możliwość wybudowania w najbliższym czasie kilku zbiorników wykorzystujących ukształtowanie terenu, które mogłyby służyć jako zbiorniki retencyjne i ppoż. w miejscowościach Nowe Bielice, Stare Bielice. Jest to ważne z uwagi na aktualny stan obiektów gospodarczych i niektórych budynków mieszkalnych, które są w nie najlepszej kondycji. Gęsta zabudowa może doprowadzić do tragedii z powodu braku wody.

Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy jest poprawienie stanu dróg oraz ich oznakowanie m. in. poprzez wykonanie lewoskrętu do Lasek Koszalińskich, Nowych Bielic i Hotelu Atlantic. Doprowadzenie do poprawy oznakowania w rejonie tych skrzyżowań jest wręcz wymogiem wymuszonym przez życie. Należy uczynić wszystko, by jak najszybciej zostało to zrealizowane. Należałoby też oznakować wyjazdy na główną drogę dla straży pożarnej szczególnie w Biesiekierzu i w Parnowie.
W Starych Bielicach, należałoby wprowadzić ograniczenie prędkości do 50km/h oraz „inteligentną” sygnalizację świetlną tak jak to jest w miejscowości Glewice na 28 km drogi nr 6.

W bieżącym roku stan wyposażenia OSP Biesiekierz znacznie poprawił się poprzez zakupienie z KSRG, aparatów powietrznych za kwotę 10000zł, ubrań, butów, kominiarek, rękawic za kwotę 8000zł oraz wspomnianych pił motorowych od starosty.
W najbliższym czasie chcielibyśmy jeszcze zakupić niezbędny sprzęt dla OSP Parnowo, Warnino i Starych Bielic:
– ratowniczy dla strażaków (prądownice wodno-pianowe, radiotelefony),
– ochrony osobistej strażaków (buty specjalne, rękawice, kominiarki).

Za swoją działalność, jako strażacy cieszymy się ponad 93% zaufaniem społeczeństwa. Dlatego uważam, że powinno się to przełożyć na wsparcie finansowe Gminy w celu naszego dalszego funkcjonowania m. in. poprzez zakup w/w sprzętu.

Tytułem podsumowania: organizacja nasza jaką jest OSP, ma się dobrze. Przybywa nowych członków i sympatyków. Powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Biesiekierz. Młodzież i dzieci z naszych szkół, czynnie uczestniczą w konkursach wiedzy pożarniczej. Druhowie nasi uczestniczą w turniejach powiatowych piłki siatkowej, nożnej, strzelaniu i innych konkursach sprawnościowych podnoszących swoją sprawność fizyczną.

W dniach 14-16 października będziemy gościć delegację strażaków z Niemiec z Gminy Barth. W maju gościliśmy też strażaków z Niemiec w OSP Warnino.

Proszę Pana Wójta i Radę Gminy o zrozumienie naszych potrzeb, wspieranie nas i sukcesywne dofinansowanie. Uchwalając budżet na rok 2012 niech Wam przyświeca myśl, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, dobrym rozwiązaniem byłoby ustalenie stałej kwoty lub wskaźnika procentowego np. 1% budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową (w bieżącym roku byłoby to około 190000zł.)

Ze strażackim pozdrowieniem
Roman Gadomski